wybory 2005

Doświadczenie, energia, poszanowanie dorobku i tradycji

Misją każdej szkoły wyższej jest kształcenie studentów i prowadzenie badań naukowych, na jak najwyższym poziomie. Jest to również misją naszej uczelni. Zadaniem władz uczelni jest takie jej zarządzanie, by misja ta była wypełniana jak najlepiej z punktu widzenia studentów i pracowników, z pożytkiem dla regionu łódzkiego i kraju.

Uczelnia działa przede wszystkim w środowisku lokalnym. Jednak obszar współpracy Politechniki Łódzkiej z jej studentami, innymi szkołami wyższymi oraz instytucjami zatrudniającymi absolwentów wykracza znacznie poza granice Polski, a nawet Europy, i stale się poszerza.

Czas, w którym stajemy do wyboru władz uczelni jest naznaczony symbolem istotnych przemian. Znacząco maleje wartość środków trwałych w kapitale firm, rośnie natomiast kapitał ludzki i niewymierne składniki majątkowe - banki danych, know-how, programy komputerowe. Podstawą gospodarki staje się przetwarzanie i tworzenie wiedzy. Rośnie zapotrzebowanie na ludzi wykształconych, posiadających umiejętność łączenia wiedzy z różnych dziedzin i jej uogólniania. Absolwenci studiów powinni umieć samodzielnie kształtować swój profil zawodowy po studiach, stosownie do rozwoju technologii i przemian w gospodarce. Nasza uczelnia musi ich do tego przygotować.

Politechnika Łódzka pełni swą misję konkurując z innymi szkołami wyższymi. Konkurencja ta, jak wynika z rankingów, nasila się, z dwóch powodów. Jednym z nich jest coraz większa sprawność i przedsiębiorczość szkół prywatnych. Są one pozbawione inercji przedsiębiorstwa państwowego, skrępowanego przepisami i tradycyjnie "odpornego" na innowacje. Drugim jest starzenie się społeczeństwa i prognozowany "niż demograficzny", który zmniejszy liczbę studentów, decydującą o poziomie wpływów do budżetu uczelni.

Andrzej Materka, Łódź, kwiecień 2005